VÅRA TJÄNSTER
Trädfällning – att ta ned riskträd

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening har du ett ansvar för att utemiljön är säker. Vi hjälper till med underhållet av era träd och buskar.

Vad behöver man tänka på

Träd som står i svåra lägen eller växer för tätt inpå varandra kan utgöra en säkerhetsrisk i olika utemiljöer. Vi hjälper er med att bedöma om de är riskträd, för att sedan fälla nödvändiga träd. Kontrollen är en del i den underhållsplan vi sätter upp tillsammans med våra kunder. Genom kontinuerlig besiktning säkerställer vi att träden är friska och inte utgör någon form av säkerhetsrisk.

Säker avverkning – i alla omgivningar

När träd har vuxit sig stora bör de kontrolleras regelbundet för att bedöma om de är, så kallade, riskträd. Våra experter hjälper er med att kontrollera olika symptom genom att titta på trädets skick, eventuella angrepp och skador. De träd som bedöms kunna orsaka skador på egendom eller riskerar att orsaka personskador klassas som riskträd. En vanlig åtgärd är att ta ned trädet, men i vissa fall kan det räcka med beskärning eller kronstabilisering. Vi hjälper er med att sätta en underhållsplan.

Vi har bred erfarenhet av säker trädfällning, i stadsmiljöer, i parker och i bostadsområden. Avverkning kan ske genom olika fällningsmetoder beroende på trädets omgivning och vilket tillvägagångssätt som bedöms lämpligt ur säkerhetssynpunkt. Träd som behöver fällas tas antingen ned sektionsvis, alternativt kan hela trädet läggas ned direkt. Vid sektionsfällning sågas toppen av först och sedan arbetar vi oss nedåt, bit för bit. På särskilt svåråtkomliga platser kan trädet behöva precisionsfällas, för att tas ned i en exakt riktning. Vi utför alltid vårt arbete så säkert som möjligt med nödvändiga maskiner och verktyg. En bedömning görs alltid utifrån hur trädet växer, dess skick och miljö.

En naturlig del i underhållsplanen

För att kontrollera eventuella riskträd och anpassa arbetet för en trevlig och säker utomhusmiljö året runt, hjälper vi gärna till med att ta fram en underhållsplan efter just era behov. Då välmående grönområden gör er utemiljö mer attraktiv är det en god idé att ta väl hand om träden och upptäcka riskträd i god tid. Vi anpassar oss efter dina önskemål och arbetar på ett hållbart sätt – både miljömässigt och ekonomiskt.

KONTAKTA OSS
På det sätt som passar dig